Міська рада
Рішення

№92 “Про бюджет Світловодської міської територіальної громади на 2021 рік(11550000000 ) код бюджету)”

Керуючись статтями  140, 142 Конституції України,  статтею 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», на підставі частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Світловодська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:

- доходи  бюджету міської територіальної громади у сумі 383 120 517 гривень, в тому числі доходи загального фонду  бюджету міської територіальної громади  у сумі  378 082 217 гривень та  доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади - у сумі 5 038 300 гривень,  згідно з додатком  № 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 383 120 517 гривень, у тому числі  видатки загального фонду  бюджету міської територіальної громади у сумі 377 456 517 гривень та видатки спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади – у сумі  5 664 000 гривень;

-  профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 625 700 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 625 700 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний   залишок бюджетних коштів  бюджету міської територіальної громади у  розмірі 100 000 гривень, що становить 0,027 відсотків видатків загального фонду  бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

- резервний фонд  бюджету міської територіальної громади у розмірі 3 717 800 гривень, що становить 0,985 відсотків видатків загального фонду  бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих галузевих програм  згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади    на 2021 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексум України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу  України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹, та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік:

 - у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹, частиною першою статті 71 та трансферти, визначені статтями  97 і 101 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та  частиною другою статті  72 Бюджетного кодексу України».

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з пунктом 7 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  бюджету міської територіальної громади  видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплата енергосервісу;

- програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  виконавчому комітету Світловодської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм  Бюджетного кодексу України  стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3)  забезпечення доступності інформації про  бюджет міської територіальної громади, відповідно до  частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)  взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, відповідно до частини  сьомої статті 22 Бюджетного кодексу України;

5)  під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів забезпечити  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інших комунальних послуг та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого здійснювати відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

13. Згідно частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами по загальному та спеціальному фондах, здійснюється за рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради, погодженим з постійною комісією з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку та підприємництва.

14. Відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити фінансовому управлінню Світловодської міської ради у процесі виконання бюджету міської територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах бюджету міської територіальної громади.

15. Встановити, що послуги у сфері освіти, охорони здоров’я, культури та спорту надаються закладами Світловодської міської територіальної громади безкоштовно для громадян, які проживають або зареєстровані за межами Світловодської міської територіальної громади, лише за наявності договору про здійснення таких видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів між Світловодською міською територіальною громадою, та відповідною територіальною громадою чи іншим органом місцевого самоврядування.

Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити контроль за укладанням договорів про міжбюджетні трансферти на надання відповідних послуг.

16. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

17. Встановити, що додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Доручити відділу апарату міської ради здійснити оприлюднення цього рішення у друкованих засобах масової інформації в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Відповідальний за процес виконання бюджету - начальник фінансового управління Світловодської міської ради  Н. Яременко.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну комісію міської ради з  бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

Міський голова А.Маліцький